Afasie verandert je leven. Gespecialiseerde nazorg helpt.

Afasiecentrum - Thuis en dan - Aanbod - Aanmelding - Contact - LinksAfasiecentrum Friesland

Algemeen - Audit Afasiecentrum Friesland

Afasiecentrum Friesland

Contactgegevens
Ida Kenniphaas: afasietherapeut
E-mail adres: in i.kenniphaas@noorderbrug.nl
Telefoon: 06 27095823

Adressen en contacten
Afasiecentrum Friesland, locatie Leeuwarden
Wijnhornsterstraat 80
8932 EX Leeuwarden
058-2131963
Openingstijden afasiecentrum Friesland locatie Leeuwarden:
Woensdagochtend 9.00 uur tot 12.00 uur

Afasiecentrum Friesland, locatie Sneek
Gravinneweg 3
8604 CA Sneek
0515 431380
Openingstijden afasiecentrum Friesland locatie Sneek:
Maandagochtend 9.00 uur tot 12.00 uur

Afasiecentrum Friesland, locatie Drachten
De Zool 60
9201BL Drachten
0512- 530 298
openingstijden afasiecentrum Friesland locatie Drachten:
Woensdagmiddag 13.00 uur tot 16.00 uur

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:
www.noorderbrug.nl/ik-zoek-zorg/afasie

Aanbod afasiecentra van de Noorderbrug


Het afasiecentrum biedt behandeling voor diverse hulpvragen op het gebied van spreken, begrijpen, schrijven en lezen. Wij werken zoveel mogelijk via de werkwijze van Hersenz (zie www.hersenz.nl). Dit zorgt voor een integraal aanbod, dat breder kan zijn dan groepsbehandeling specifiek voor afasie.
De volgende beschrijving is gebaseerd op het zorgpad Maatschappelijk re-integratie - Afasie van Hersenz.

Basis: Communicatieve 'zelf'redzaamheid
De basis van het zorgpad afasie is een doorlopende communicatiegroep die gedurende gemiddeld twee jaar twee keer per week bij elkaar komt onder de naam: 'Communicatieve (zelf)redzaamheid'. Binnen deze groep wordt gebruik gemaakt van draaiboeken en/of activiteitenplannen van de afasiecentra en van overig materiaal dat beschikbaar is in de diverse centra (bijvoorbeeld een beschrijving van een iPadtraining).
Alle afasiecentra geven hieraan hun eigen invulling, binnen de kaders van het zorgpad. Afhankelijk van de hulpvragen van de cliŽnten kan er behandeling plaatsvinden voor zowel het spreken, het schrijven, het begrijpen en het lezen; alles met als doel het vergroten van de communicatieve (zelf)redzaamheid.
De bijeenkomsten hebben een open karakter en duren twee uur. Er is ruimte voor zowel het werken aan groepsdoelen, als aan individuele doelen.
De verantwoordelijke behandelaar heeft de opleiding logopedie afgerond en is geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

Modules: Omgaan Met Verandering-Afasie + Afasie, en nu verder
In de loop van het eerste jaar wordt op ťťn van beide dagen in een gesloten groep de module Omgaan met veranderingen - Afasie gegeven. Deze module gaat in op het leren omgaan met de veranderingen, het vergroten van de controle op het eigen leven en het vergroten van de zelfredzaamheid.
De behandelaars van De Noorderbrug zijn speciaal geschoold op het gebied van afasie en ze worden ondersteund door een afasietherapeut, voor de inhoudelijke deskundigheid op het gebied van afasie.
In de loop van het tweede jaar vindt op ťťn van de twee dagen voor een gesloten groep de module 'Afasie en nu verder' plaats. Deze module is gericht op het hervinden van een plek in de maatschappij. De doelen van de module zijn:
 • Knelpunten bij de integratie van de deelnemer in kaart brengen
 • Het inzicht bij de deelnemer vergroten in zijn huidige rol in zijn netwerk en zijn eigen mogelijkheden om invloed uit te oefenen op die rol
 • Het inzicht vergroten in de eigen huidige kwaliteiten
 • Inzicht geven in de onzichtbare gevolgen van NAH, het gevoel versterken van eigen verantwoordelijkheid om deze onzichtbare gevolgen zichtbaar te maken en de deelnemer hiervoor instrumenten geven
 • De deelnemer leren voor zichzelf op te komen op een positieve manier
 • De mogelijkheden voor de deelnemer versterken om empathie en positieve gevoelens te tonen naar de mensen in zijn omgeving
 • De balans verbeteren in geven en nemen.
Beide modules duren ca. 14 weken en de bijeenkomsten duren 2 uur.

Thuisbehandeling
Thuisbehandeling wordt op maat ingezet, waarbij de werkwijze wordt aangepast aan de doelgroep. De precieze inhoud zal in de praktijk moeten ontstaan. Hierbij valt te denken aan behandeling door de logopedist met het oog op het gebruik van een communicatiehulpmiddel, maar ook aan behandeling door een cognitief behandelaar i.v.m. een grote hulpvraag op het gebied van verlies.
Het aantal keer thuisbehandeling staat niet vast, maar in totaal zijn het gemiddeld 52 behandelingen van 2 uur.

Partnergroepen
Naast de specifieke modules voor cliŽnten, zijn er ook 2 vormen van behandeling voor de partner van de cliŽnt. Hiervoor is een module geschreven: 'Impact van afasie'. Het doel van deze groep is de partner van de PMA (persoon met afasie) meer inzicht in zijn situatie te geven, hem te leren beter met zijn situatie om te gaan en verbreding van communicatiemogelijkheden.
Meer specifiek:
 • Binnen de gespreksgroep ervaringen en emoties uitwisselen vanuit eenzelfde probleemsituatie
 • Het op gang brengen van een veranderingsproces bij de partner betreffende de invulling van zijn eigen leven
 • Door het verstrekken van informatie meer kennis over hersenletsel en afasie te geven en mogelijkheden tot communicatie te vergroten
 • Preventieve werking: Partner is langer in staat voor de PMA thuis te zorgen, omdat hij de situatie beter aan kan
 • Feedback op de PMA, door verbetering situatie thuis mogelijk gunstige invloed op de PMA.
De module bestaat uit 7 bijeenkomsten: 6 weken 1 keer per week een bijeenkomst van 2 uur en na 2 maanden een evaluatiebijeenkomst. De module zal geboden worden bij voldoende belangstelling (4-5 deelnemers).
Verder is er elk kwartaal een terugkombijeenkomst.

Daarnaast is er de gelegenheid tot het volgen van de PACT; Partners van AfasiepatiŽnten Conversatie Training. Dit is een training specifiek voor het herkennen van communicatiepatronen en deze leren aanpassen om de onderlinge communicatie te verbeteren. Deze training kan zowel in groepsverband als individueel aangeboden worden.Naast deze modules vanuit Hersenz hebben wij ook groepen voor Schilderen - Afasie via de Marline Fritzius Stichting; zie www.stichtingmarlinefritzius.nl/
Deze groep valt onder ons aanbod vanuit de dagbestedingsactiviteiten.

Aanmelding Afasiecentrum


De activiteiten van het Afasiecentrum vallen onder WLZ
Voor WLZ-zorg hebben mensen met afasie een indicatie Behandeling groep nodig om deel te nemen aan de activiteiten. Zie ook www.ciz.nl

Kennismaking
Als iemand zich aanmeldt, wordt een afspraak gemaakt voor een kennismaking.
Hij krijgt informatie over de activiteiten en werkwijze van het Afasiecentrum . Tevens kan er meegekeken worden bij de afasiegroep van de betreffende locatie.
De afasietherapeut probeert de hulpvraag helder te krijgen. Vervolgens wordt een intakegesprek ingepland met het intaketeam.
Voor de intakegesprekken kan een wachtlijst bestaan.
Wanneer het duidelijk is wat de hulpvraag van de cliŽnt is en wat de mogelijkheden zijn, dan wordt een passende indicatie aangevraagd

Plaatsing
Als de indicatie rond is, ontvangt het Afasiecentrum een zorgtoewijzing van het Zorgkantoor. Een cliŽnt formuleert zijn doelen individueel.
Met de cliŽnt wordt het doel en een trainingstraject bepaald.
De cliŽnt is in grote mate zelf verantwoordelijk voor zijn therapie.
Dit houdt in dat hij een actieve bijdrage moet leveren aan het stellen van de doelen en het bepalen van de inhoud van de training.